Imperial Society of Teachers of Dancing

•  Inleiding

De Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD) is ‘s werelds belangrijkste examencommissie voor dans. De ISTD werd opgericht in 1904 en heeft vandaag het statuut van vzw. Het is de enige onderwijsinstelling die het ganse gamma aan dansexamens omvat op wereldvlak.

De voornaamste doelstelling van de ISTD is “het publiek te vormen in alle facetten van de danskunst”. Om dit doel te bereiken, spitst de ISTD zich toe op vier hoofdactiviteiten:

•  het promoten van de danskennis;
•  het handhaven en verhogen van het opleidingsniveau;
•  het mogelijk maken voor dansleraren om examens aan te bieden teneinde zich te kwalificeren in de specialiteiten van de ISTD , onderwezen door haar 10 000 leden wereldwijd;
•  het aanbieden, dankzij de cursusprogramma's, van technieken die toelaten dansers op te leiden in het kader van hun professionele carrière.

  Faculteit Imperial Classical Ballet

DOELSTELLINGEN

De doelstelling van de Faculteit Imperial Classical Ballet , een afdeling van de ISTD , is het niveau en de appreciatiegraad van de klassieke dans te verhogen zowel wat de dansers als wat de leraren betreft. Sinds haar oprichting vijftig jaar geleden, oefent de faculteit van klassieke dans van de ISTD ( Imperial Classical Ballet Faculty) nog steeds in belangrijke mate invloed uit op de internationale bevordering van de klassieke Engelse stijl.

CURSUSPROGRAMMA'S

Aanvankelijk werden de programma's uitgewerkt door een comité van gerenommeerde en ervaren leraren. Vandaag worden deze programma's op regelmatige basis herzien waardoor ze een solide basis vormen en blijven inspelen op de steeds strenger wordende technische eisen.

De programma's van het Imperial Classical Ballet bieden de leraren zekere en aangepaste opleidingmethodes voor alle leeftijdsgroepen en alle niveaus, zowel voor beginnelingen als voor professionals. Kinderen en studenten worden aangemoedigd een solide basistechniek te verwerven, waarbij de nadruk ligt op coördinatie en muzikale interpretatie, essentiële elementen van een louter klassieke opleiding.

Heel wat buitengewone leraren en dansers uit grote internationale balletgezelschappen werden gevormd volgens de programma's van het Imperial Classical Ballet.

VOLLEDIGE OPLEIDING

De programma's worden met de grootste zorg samengesteld. Op die manier wil men kinderen en jonge volwassenen die voor hun plezier willen dansen, een zo volledig mogelijke opleiding aanbieden. De programma's zijn tevens bedoeld voor die personen die kiezen voor een professionele opleiding en zich bijgevolg wensen voor te bereiden op de examens van een hoger niveau, d.i. Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced 1 en Advanced 2.

EXAMENS VOOR KINDEREN

De doelstelling van deze examens bestaat erin de kinderen en de jonge volwassenen die dansen voor hun plezier, alsook de professionals die een professionele carrière nastreven, in klassieke dans een geslaagd gevoel te geven. Er zijn tien “Class tests” (die afgesloten worden met een examen dat met de hele klas wordt afgelegd) gaande van het Pre-Primary niveau tot niveau acht. Er zijn ook zeven “Grades” (die op hun beurt eindigen met een examen van een hoger niveau dan de “Class tests”), gaande van het Primary niveau tot niveau zes. Al deze niveaus dragen bij tot de progressieve ontwikkeling van de technische eigenschappen van de kinderen alsook van hun assimilatievermogen. Bovendien geven ze hun de smaak van het dansen, helpen ze hen een betere houding aan te nemen en de nauwe link tussen dans en muziek te begrijpen. Tijdens elke “Grade” (niveau) zal de kandidaat één van de dansen of klassieke variaties die voor dat specifieke niveau worden vereist, moeten opvoeren. Elke kandidaat zal bovendien blijk moeten geven van zijn of haar artistieke kwaliteiten en vertolkingskwaliteiten. Elke “Class test” omvat eveneens een mime- en een muzieksectie. Tot slot vertalen de recentste nieuwigheden wat de examens voor kinderen betreft zich in de “Performance Awards” (prijzen voor artistieke prestaties). Deze prijzen hebben tot doel de artistieke talenten van de kandidaten in de schijnwerpers te plaatsen.

HOGERE EXAMENS

De voorbereiding op deze examens vormt een doorgedreven technische, artistieke en gestructureerde opleiding die in dit veeleisend vak van primordiaal belang is. De hoogstaande programma's willen tegemoet komen aan studenten die een professionele carrière nastreven alsook aan diegenen die eerder een lerarenopleiding ambiëren.